VISA APPLICATION FOR THE US EMBASSY TEL AVIV / JERUSALEM BRANCH

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "USAVISA" האתר מנוהל ומופעל על ידי (להלן: "הנהלת האתר" או "החברה").
השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן :"התקנון").
כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל.

 

תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל: visausa-info.com

בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח "גולש"  או "משתמש"  הכוונה לאדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק ממדורי האתר יתכן וימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסות במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטנייס שימצאו בהם.

במסמך זה הנהלת האתר לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.

הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

אתר VISA USA להלן visausa-info.com הוא חברה עצמאית ואין לו שום קשר לשגרירות ארה׳׳ב

מטרת האתר היא להנגיש את הליך הויזה בשפה העברית ולתת תמיכה ומענה על השאלות לקהל המשתמשים

1. USAVISA הינו אתר מסחרי המתמחה במתן שירות למבקשי אשרות כניסה (ויזה) לארצות הברית. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכניס כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

3. למען הסר ספק מובהר בזגאת כי התכנים המופיעים באתר הינם על דעת הנהלת האתר בלבד.

4. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר.

5. הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-USAVISA על ידי צדדים שלישיים לרבות טפסים מובנים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-USAVISA, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עס אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת ו/או בבדיקת התכנים המתפרסמים.

מידע הנמסר ע"י הגולשים בUSAVISA

1. USAVISA הינו אתר מסחרי המתמחה במתן שירות למבקשי אשרות כניסה (ויוה) לארצות הברית. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכניס כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.

2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הינם על דעת הנהלת האתר בלבד.

4. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר.

5. הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-USAVISA על ידי צדדים שלישיים לרבות טפסים מובנים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.

6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם ב-USAVISA, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר בין אם המדובר במידע מקצועי ובין אם בכל מידע אחר, אינו מהווה תחליף להתייעצות עס אנשי מקצוע מתאימים, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת ו/או בבדיקת התכנים המתפרסמים.

7. המידע הנמסר ע"י הגולשים ל-USAVISA יהיה על פי רוב מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון/ת.ז.) וכו' וכן בתגובות או פניות או בעקבות פרסום פרטים אישיים.

8. הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם לרבות פרטי אמצעי תשלום ודוא"ל.

9.  על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.

10. בהרשמתך לאתר USAVISA ו/או במסירת פרטיך להנהלת האתר הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה.

11. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי למעט אל הגורמים הרלוונטיים אליהם ממוענים הטפסים אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות USAVISA או במקרה של שימוש בשירותי USAVISA לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.

12. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.

13. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע"י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים אישיים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

אופן השימוש בשירותי האתר

14. USAVISA מאפשר לגולשי האתר למלא טפסי בקשה לצורכי קבלת אשרת תייר ו/או כל שירות אחר על פי דעת שיקול הנהלת האתר.

15. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, USAVISA מפעילה שירות מילוי טפסים מקוונים.

16. כלל המדיה ומרכיבי האתר פותחו ע"י הנהלת האתר והיא בעלת זכות הקניין בתכנים אלו אלא אם נאמר במפורש אחרת.

17. המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר.

18. בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

19. רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.

20. באישור הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות פרטיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכניס הנמצאים באתר.

21 . שימוש לעניין ֶזה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי פרסום, שיווק ו/או עשיית רווח.

22. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש בעניין שימוש באתר, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

תשלום ומסירת פרטי חיוב

23. מילוי הטפסים באמצעות האתר דורש תשלום בהתאם לפירוט המופיע לצד השירות הניתן.

24. במעמד הגשת הטופס יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמה של המשתמש לחיוב אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו במעמד ההרשמה בסכום הנקוב לצד השירות.

25. באישור הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר רצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך תשלום בעבור מתן השירות.

26. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת המידע.

27. המידע בדבר פרטי החיוב של המשתמש מוצפן ומאובטח. כל החיובים המבוצעים על ידי המשתמשים באתר מבוצעים בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.

28. להנהלת האתר יהיה שיקול הדעת הבלעדי להימנע מכל עסקה במקרה של חשד בעניין זהות המשתמש ו/או אמצעי התשלום והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר כל פרט מזהה לרשויות האכיפה במקרה של חשד כאמור.

ביטול עסקה

29. בהרשמתך לאתר זה הנך מצהיר כי לא תהיה רשאי להורות על ביטול חיוב אלא בהתאם לקבוע מפורשות בהוראות הדין אליו כפופה הנהלת האתר.

30. בנוסף לאמור לעיל מוסכם ומובהר בוּאת כי בכל מקרה של מילוי הטפסים באמצעות האתר ושליחתם עייי הנהלת האתר לגורמי השגרירות הרלוונטיים, לא יהיה הגולש זכאי בשום מקרה לכל החזר ו/או זיכוי כספי.

אספקת השירותים

31. הנהלת האתר תהיה רשאית מעת לעת לעדכן את השירותים הניתנים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

32. קבלת שירות זמן האתר תהיה כרוכה בתשלום בהתאם למחיר השירות המוזמן.

33. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שיבוש בהפעלת האתר.

איסור על פעולות באתר

הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:

34. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

35. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או

יישומים הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים,יישומים מזיקים וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.

36. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב,קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

37. לא לעשות שימוש בתוכנה או בפעולה היכולה לגרוס לפגיעה בפרטיות ו/או הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

38. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.

39. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש באתר.

40. USAVISA הינו אתר העשוי לכלול מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.

41. פרסוס מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה לרבות את מוצרי החברה.

42. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו בUSAVISA. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומיס הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.

43. כל עסקה שיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים בUSAVISA ע"י צד ג' תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-
USAVISA או ירכשו באמצעותו.

גישה לאתר 

44. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות כי הגישה לחלק מהשירותים והמדורים באתר תהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר ו/או למנויים/ ו/או לרוכשי שירות והשימוש בהם יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.

45. במידה והנהלת האתר תנהג כאמור בסעיף הקודם, שם המשתמש, כתובת האי-מייל וסיסמת הגישה יהיו אישיים ולא ניתן / יורשה למסור אותם לאדם אחר.

46. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים הנלווים בקבלת שם משתמש, כתובת אי-מייל וסיסמה, או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.

47. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.

48. על הגולש באתר חלה אחריות לבדוק עובר לרישומו באתר את נתוני החומרה המצויים ברשותו ואת התאמתם לדרישות האתר.

49. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.

קישורים

50. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו ב-USAVISA יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר מ-USAVISA קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא
קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

51. USAVISA לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני

52. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב- USAVISA לרבות הסרטונים, התמונות, השם וסימני המסחר של USAVISA ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.

53. ב-USAVISA עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זוכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.

54. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר,באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.

55. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של הנהלת האתר.

56. כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-USAVISA יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק,למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-USAVISA ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

57. השירותים והמידע הניתנים ב-.USAVISA ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.

58. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתוניס שיפורסמו ב-USAVISA לרבות לתכנים המקצועיים באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר ו/או שימסרו באמצעות הגולשים.

59. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-USAVISA על-ידי צדדים שלישיים יהיו מלאים, נכוניס או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב-
USAVISA על-ידי צדדים שלישיים.

60. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי USAVISA לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה,בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

61. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לקבלת אשרות כניסה למשתמשים ו/או על קביעת מועדי זימון ראיונות למשתמש. בנוסף מובהר בזאת כי להנהלת האתר אין כל אחריות על קבלת אשרת כניסה למשתמש ו/או לכל גורם אשר הגיש טפסים באמצעות האתר.

62. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לדחיית בקשתו של משתמש, לרבות דחייה ללא מתן תוקף או הסבר ולפרק זמן בלתי מוגבל.

63. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות למידע הנמסר ע"י המשתמשים ובאופן השימוש שיעשה במידע זה ע"י גורמי השגרירות הרלוונטיים.

64. במילוי הטפסים באמצעות האתר מצהיר המשתמש על ויתור על סודיות פרטיו כלפי כוליעלמא ולרבות גורמי חוץ.

65. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות עקב דחיית בקשת אשרה בשל מידע שגוי ו/או מטעה או
בשל מידע חסר שנמסר ע"י המשתמש.

66. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות להפסקת השירות באופן פתאומי ע"י גורמי השגרירות לרבות עקב שביתה, חופשה, מצב מלחמה ו- או הפסקת השירות לצמיתות.

חסימת גישה

67. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

68. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.

69. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי התור ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

70. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רוות, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

תמיכה טכנית

71. הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

72. הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לספק כל תמיכה מקצועית ו/או ייעוץ לגבי המוצרים הנמצאים באתר ונושא זה הנו באחריות הגולש בלבד.

מחיקת מידע

73. הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

74. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימתק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.

75. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

76. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.

77. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.

78. השירותים ב-USAVISA ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך. עם הפסקת השירותים תהיה רשאית הנהלת האתר להסיר את התומר הכלול בלא לתת הודעה נוספת על כך.

79. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם יתכנו הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר USAVISA ולהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

דין ומקום שיפוט

80. על השימוש באתרUSAVISA יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.

81. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

82. שימושך באתר יעיד כי הנך מקבל את סמכות השיפוט כמופיע בהסכם זה והנך מקבל את הגדרת אזור השיפוט כמופיע לעיל.

83. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה – כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.